powrót

Gender mainstreaming

Od kilkunastu lat marzy nam się temat badawczy związany z badaniem przestrzeni w kontekście dorobku gender studies (gender mainstreaming), gdyż bliskie są nam zagadnienia związane z przestrzenią kobiecą (schemat 1 i schemat 2 wykonały B.J. Gawryszewska i M. Skibińska). Wiele miast ma opracowane regulacje wprowadzające równouprawnienie w zagospodarowanie przestrzeni publicznej, może już czas na Polskę?

badania i publikacje

Badania realizowane w latach 2015-17 (B. J. Gawryszewska, M. Skibińska) dotyczyły projektowania miejskich przestrzeni, które zmieniły dynamikę współczesnego procesów projektowych. Perspektywy teoretyczne badania zostały zaczerpnięte z kobiecych teorii zarządzania. Przeprowadzono studia porównawcze dotyczące 5 krajów Europy Wschodniej i Zachodniej. Proaktywne podejście kobiece jest a) zorientowane na proces, b) na relację c) pozostaje w opozycji do modelu eksperckiego

https://www.proquest.com/openview/94b93c7d17ab27394a6f762507003a11/1?pq-origsite=gscholar&cbl=1536338

Rzut – kwartalnik – lada chwilę wyjdzie