powrót

Park Pole Mokotowskie

Projekt koncepcyjny, budowlany oraz wykonawczy zieleni dla zadania pn. „Rozwój i uporządkowanie Parku Pole Mokotowskie”

Cel i zakres projektu

Projekt stanowi rozwinięcie założeń zwycięskiej pracy konkursowej Rewitalizacja parku Pole Mokotowskie w Warszawie i jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców wyrażone w trzyetapowym procesie konsultacji społecznych, które odbyły się w latach 2015-2016.

Rozległa powierzchnia parku, istniejące zróżnicowanie form zagospodarowania zieleni oraz obecność miejsc „dzikich”, ekstensywnie pielęgnowanych to czynniki, które stały się inspiracją dla koncepcji strefowania roślinności pod względem jej charakteru oraz intensywności zabiegów pielęgnacyjnych. Wyróżniającym elementem projektu było wprowadzenie tzw. krajobrazu biocenotycznego z ostojami przyrody. Są to tereny zagospodarowane i planowo utrzymane w jak najbardziej naturalnym charakterze, z przewagą rodzimych gatunków roślin, stanowiące schronienie i bazę pokarmową dla zwierząt.

Główne założenia

Głównym założeniem naszego projektu było uzupełnienie pierzei zieleni wysokiej na obrzeżach parku oraz, w miejscach gdzie to możliwe, wprowadzenie szpalerów drzew. Projektowany układ zieleni wysokiej zapewnia izolację wizualną oraz akustyczną parku. Istotna była maksymalna ochrona istniejącej zieleni wysokiej, wprowadzenie grup drzew wpisanych w otaczający krajobraz, co pozwoli stworzyć pierzeje o zmiennym zwarciu, jednak bez istotnych, rozległych luk w ich ciągłości.

Zieleń niską zaprojektowałyśmy w nawiązaniu do charakteru istniejącej roślinności. W strefie zieleni o naturalnym charakterze (określonej w koncepcji krajobrazem biocenotycznym)i w wybranych miejscach na terenie obiektu zakładane są lokalne interwencje projektowe mające na celu podkreślenie wartości krajobrazowej oraz wspieranie bioróżnorodności. Zakładane jest również wprowadzenie nowych nasadzeń w strefach specjalnych projektowanych na terenie parku oraz zazielenienie dachów projektowanych pawilonów.